Linggo, Hulyo 10, 2011

PAG-IBIG: Ano ang Tunay na Kahulugan Nito?

Marami ang bukambibig ang pag-ibig ngunit hindi naman nauunawa kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ang pag-ibig para sa magnanakaw ay makakuha ng bagay na pakikinabangan niya sa kanyang kapuwa. Sa tulisan ang pag-ibig ay makuha niya ang salapi at kabuhayan ng kanyang kapwa-tao. Sa pulitiko, ang pag-ibig sa bayan ay baitang lang sa pag-akyat sa kapangyarihan at sa lalong malaking pakinabang. Sa mangangaral naman ang salitang pag-ibig ay upang makahikayat ng maraming tao na sasama sa kanya na pawang magagandang pangako ang binibigkas. Pangakong kaligtasan, Paraiso at buhay na maligaya, walang gutom, walang uhaw, walang pagluha at anomang pighati. Ngunit kailangang sumunod ka sa lahat ng ipagagawa nila at kailangan na lagi kang handa ng pagtulong at pag-aabuloy. Kailangang ang pera mo ay ipunin mo sa banco na sila ang kokolekta. Ikaw ang naghuhulog sa Banco ngunit hindi ikaw ang maaaring mag-withdraw sapagkat hindi sa iyo nakapangalan. Kahit na may emergency na mangyari sa pamilya mo ay hindi mo magagamit. Ang mga ministrong bundat at mayayaman ang laging nagsisiguro at balewala sa kanila ang mga miembrong naghihirap. Ito ang uri ng pag-ibig ng maraming mga mangangaral. Ang tawag dito ay pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa salapi II Timoteo 3:1-5; I Timoteo 6:7-11(KJV).
Malinaw ang nakasulat sa Biblia na ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapuwa lalo na sa kapatid sa pananampalataya Roma 13:10; 12:10-13(KJV). Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng buong kautusan Galacia 5:14-15; Mateo 22:36-40(KJV). Ang pag-ibig sa kapatid ang katunayan ng pag-ibig sa Dios I Juan 4:10-12,19-21; Santiago 2:14-16; Galacia 6:9-10(KJV).
Mali kung ang umiibig lang sa atin ang iibigin natin. Ang kasingyaman lang ang babatiin at iibigin natin Mateo 5:38-39,42-48(KJV). Kaya sa panganib man sa relihiyon ay ganito din ang batayan ng marami. Ang mga pinuno ang hinahanap sa iglesiang papasukan nila o kung kilala at sikat ang mangangaral na sasamahan Juan 7:46-48(KJV). Hindi nila alam na ang mga taong dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa Dios Lucas 16:15; 18:9(KJV). Ang mga sikat at mararangal na tao na walang unawa sa katotohanan ng Dios ay katulad lang ng hayup na mamamatay sa paningin ng Dios Awit 49:11-14,20(KJV). Kaya nga inibig ng Dios ang mga di nag-aral na mga mangangaral upang hiyain ang mga marurunong I Corinto 1:19-21; Gawa 4:13; I Corinto 1:26-29; 3:18-20(KJV). Katulad ng Panginoong Jesus na mga Hudyo din ang nagpapatunay na hindi nag-aral kailanman Juan 7:15-16; Roma 1:22; Mateo 11:25-26; I Corinto 14:20(KJV). Kaya dapat magpatuloy ng pagsusuri ang lahat I Juan 4:1-2; II Juan 1:7(KJV). Pagkat ito ang tunay na pag-ibig Kay Cristo Juan 14:15; Lucas 6:46(KJV). Ang tayo'y sumunod sa Kanyang kinaroroonan at ito ay ang Iglesia ng Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo Juan 12:26; Efeso 1:22; I Corinto 1:1-2; I Tesalonica 1:1(KJV).